محمدصادق زرگری- دکترای مدیریت اجرایی
متخصص برندینگ و بازاریابی